DESET Architects About Us

WE DESIGN THE FUTURE TODAY!

НИЕ ПРОЕКТИРАМЕ БЪДЕЩЕТО ДНЕС!

VISION: We believe that architecture can be a socially responsible factor for shaping modern society through its emotional and aesthetic potential, hedonistic and environmental sustainability!
ВИЗИЯ: Вярваме, че архитектурата може да бъде социално отговорен фактор за формиране на съвременното общество, чрез емоционално-естетическия си потенциал, хедонистичната и екологична устойчивост!
MISSION: DESET architects creates innovative, high-tech and ecological projects in harmony with the world around us and entirely in people’s benefit. In order to meet the constantly changing demands of modern everyday life DESET architects uses multicultural information exchange to impact the sences and to turn today’s values into tomorrow’s ARCHITECTURE!
МИСИЯ: ДЕСЕТ архитекти създава иновативни, високотехнологични и екологични проекти в хармония със света около нас, изцяло в полза на хората. За да удовлетвори постоянно променящите се предизвикателства пред съвременния живот, ДЕСЕТ архитекти използва влиянието на глобалния мултикултурен информационен обмен върху сетивата ни и превръща днешните възгледи в утрешнa АРХИТЕКТУРА!
INNOVATIONS:DESET architetcs seeks to achieve efficient and feasible spatial solutions by using technological, functional and aesthetical innovations all in the name of reducing costs and increasing the positive impact ARCHITECTURE has on society. Our work demonstrates complex multidisciplinary approach that takes into account the climat conditions, the context, the specific needs of society, the functional goals of the projects and the current world practices.
ИНОВАЦИИ: ДЕСЕТ архитекти се стреми към постигане на ефективни и целесъобразни пространствени решения, въвеждайки технически, функционални и естетически иновации с цел намаляване на разходите и увеличаване на ползата и позитивното влияние на АРХИТЕКТУРАТА върху обществото. В нашата работа е демонстриран комплексен, мултидисциплинарен подход, отчитащ природоклиматичните условия, контекста, потребностите и особеностите на обществото, целите на програмата и актуалните световни практики.
PROCESS: DESET architects have created a reputation as a competent and honest partner in all steps of the design process, from setting up a program to the realization of the final product. Each of our projects is created according to the desired goal and the possible added value of the architectural product, taking into account the spatial and social features. From an ecological point of view, we take into account the potential of the site, the specific landscape and climatic features. From an urbanistic aspect, we recognize the spatial framework, the visual and communication connections and the cultural and historical layers. In social terms we consider the needs of society and its specificity, the current urban dynamics, social behaviors and activities. Our goal is to create an economically feasible and aesthetically pleasing spatial environment, subject to the criteria – accessibility, shared space, business and security in order to achieve hedonistic and environmentally sustainable ARCHITECTURE.
ПРОЦЕС: ДЕСЕТ архитекти е създала репутация на компетентен и коректен партньор от създаване на програма, до реализиране на архитектурен продукт. Всеки от нашите проекти е подчинен на поставената цел, пространствено-времевите и социални особености и възможната принадена стойност на архитектурата, отвъд неообходимостта. В екологичен план отчитаме потенциала на мястото, конкретните природно-ландшафтни и климатични особености. В урбанистичен план очитаме обемно пространствената рамка, визуалните и комуникационни връзки и културно - историческите пластове. В социален план отчитаме потребностите на обществото и неговите особености, времевата и урбанистична динамика, социалните поведения и активности. Целта ни е да създаваме икономически целесъобразна и естетически издържана пространствена среда, подчинена на критериите - достъпност, бизнес и сигурност, и постигане на хедонистично и екологично устойчива АРХИТЕКТУРА.
BG